รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS* | Central Village
15 March 2023

20 TOP SPENDERS*
รับคะแนน The 1 รวม 2,000,000 คะแนน

สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 20 ท่านแรก รับคะแนน The 1 จำนวน 100,000 คะแนน (โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 400,000.- / เฉพาะใบเสร็จจากร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการ (ยกเว้น การใช้จ่าย ณ ร้านค้าในหมวด Luxury Fashion และ Luxury Watch)

 • วิฑิตา ประชานุกูล
 • วิชุวรรณ ตั้งพงศ์ปราชญ์
 • ปกรณ์ ปฏิพิมพาคม
 • อัครพล อุรุพงศา
 • สุรสิทธิ์ มังกร
 • นันทินีย์ สุวรรณมงคล
 • อัครเดช อุรุพงศา
 • ภัทร์ธิดา ทองสีเหลือง
 • สุวรรณี กาญจนาคาร
 • สุภาสินี บรรจงปรุ
 • พัชญ์สิชา อังศุนิตย์ภคิน
 • ฉวีวรรณ นันทวงค์
 • พรวิมล ฟูกทรัพย์
 • อรอนงค์ จิตรปราณี
 • พิทวัส แสงสานนท์
 • นิภาพร ฤทธิ์พรมราช
 • วัชราภรณ์ ทองคำ
 • อัครินทร์ อรุพงศา
 • จุฑาลักษณ์ วงค์ชัยชนะ
 • อัญชลี เตมานนท์

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • คะแนนเดอะวันจะเข้าอัตโนมัติภายใน 60 วัน หลังวันประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองทาง application The 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณธนิษฐา แจ่มจันทร์ โทร. 02-667-5555


LUXURY FASHION & LUXURY WATCH
15 TOP SPENDERS**

รับ Exclusive Trip ไหว้พระเสริมมงคลพร้อมทานอาหารมื้อพิเศษกับ หมอช้าง ณ จังหวัดอยุธยา

สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 15 ท่านแรก (โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 1,000,000.- / เฉพาะใบเสร็จจากร้านค้าในหมวด Luxury Fashion & Luxury Watch ในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ)

 • พชร ภูริภัทรพันธ์
 • ธนพล ศักดิ์การินทร์กุล
 • AVIN SONY
 • อมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์
 • วิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ
 • นารา อิสรารังสรรค์
 • ณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
 • ชุตินันท์ ตันติวิกรม
 • ZENG LANG
 • ธนิตศักดิ์ พัชรศิริชัยพร
 • สันสนีย์ เพชร์สินธพชัย
 • ธนากร คงขำ
 • ภัทรวุฒิ อุประชัยวุฒ
 • ประภพ กันหาลา
 • อุ่นแสง แก้วคำ

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล* ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลโดยนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 32 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณธนิษฐา แจ่มจันทร์ โทร 02-667-5555 ในช่วงวันและเวลาทำการระหว่างวันที่ 16 - 23 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น. หรือ 14:00 - 17:00 น. และหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี

เงื่อนไขรวม
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา และใบเสร็จจาก NGG Jewellery ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขาทั่วประเทศ เท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์ • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้ • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Top Spenders, Lucky Draw และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเอสพละนาด รัชดาภิเษกรวม 37 สาขาทั่วประเทศ • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพันธมิตรที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/พันธมิตร/ท่านตลอดแคมเปญ • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท, ห้าง, ร้านค้า, ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999

เงื่อนไขของรางวัล TOP SPENDER เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขาทั่วประเทศ
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า ฯ • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย

20 TOP SPENDERS* รับคะแนน The 1 รวม 2,000,000 คะแนน
เป็นรางวัลสำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 20 ท่านแรก รับคะแนน The 1 จำนวน 100,000 คะแนน (โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 400,000.- / เฉพาะใบเสร็จจากร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการ ยกเว้น การใช้จ่าย ณ ร้านค้าในหมวด Luxury Fashion และ Luxury Watch ได้แก่ ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, CORTINA WATCH, ERMENEGILDO ZEGNA, GUCCI, HERMES, LOUIS VUITTON, PENDULUM, PMT THE HOUR GLASS, ROLEX, SAINT LAURENT, SALVATORE FERRAGAMO, SIAM SWISS, VERSACE และ OMEGA) และรับสิทธิ์เป็นสมาชิก The 1 Exclusive เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 400,000.-

รางวัลแบ่งเป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ 5 สิทธิ์ และสิทธิ์สำหรับลูกค้าใช้จ่ายผ่านเงินสดและบัตรเครดิตรวม 15 สิทธิ์, คะแนนThe 1 จะเข้าอัตโนมัติภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายโดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองทาง application The 1 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 15 มี.ค. 66 ณ จุดแลกของสมนาคุณของทุกสาขา และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขาทั่วประเทศ • ในกรณีที่มีลูกค้า Top Spender ลำดับนั้นๆ มากกว่า 1 ท่าน ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขและเป็นยอดที่เท่ากัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายถึงจำนวนดังกล่าวก่อน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 23 มี.ค. 66 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

LUXURY FASHION & LUXURY WATCH 15 TOP SPENDERS**
เป็นรางวัลสำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 15 ท่านแรก รับสิทธิ์ร่วม Exclusive Trip ไหว้พระเสริมมงคลพร้อมทานอาหารมื้อพิเศษกับ หมอช้าง จำนวน 15 รางวัล / รางวัลละ 2 ที่นั่ง (โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 1,000,000.- / เฉพาะใบเสร็จจากร้านค้าในหมวด Luxury Fashion & Watch โซนพลาซาที่ร่วมรายการ ได้แก่ ALEXANDER MCQUEEN, BALENCIAGA,  BOTTEGA VENETA, CORTINA WATCH, ERMENEGILDO ZEGNA, GUCCI, HERMES, LOUIS VUITTON, PENDULUM, PMT THE HOUR GLASS, ROLEX, SAINT LAURENT, SALVATORE FERRAGAMO, SIAM SWISS, VERSACE และ OMEGA) • สาขาที่ร่วมรายการ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล ภูเก็ต, และเซ็นทรัล อุดร • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 15 มี.ค. 66 ณ จุดแลกของสมนาคุณของทุกสาขา และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล ภูเก็ต, และเซ็นทรัล อุดร • ในกรณีที่มีลูกค้า Top Spender ลำดับนั้นๆ มากกว่า 1 ท่าน ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขและเป็นยอดที่เท่ากัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายถึงจำนวนดังกล่าวก่อน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 23 มี.ค. 66 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • กำหนดการร่วม Exclusive Trip ไหว้พระและทานอาหารร่วมกับหมอช้าง วันที่ 26 เม.ย.66 ณ จังหวัด อยุธยา •  เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด