รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS* | Central Village
Member Privilege
30 August 2022

20 Top Spenders รับฟรี! แพคเกจที่พักสุดหรู จาก SILAVADEE KOH SAMUI 3 วัน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 20,000.-

คุณณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
คุณวิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ
คุณศรันญา จงนรังสิน
คุณ RICCARDO BALZANO
คุณธนิตศักดิ์ พัชรศิริชัยพร
คุณอุ่นแสง แก้วคำ
คุณจุฑารัตน์ ฉินทปรปักษ์
คุณปัทมาวดี เผือกผ่อง
คุณภาสันต์ เผือกผ่อง
คุณชัชวาล วัชรประภาพงศ์

คุณวัชราภรณ์ ทองคำ
คุณจิตรลดา สุขะมงคล
คุณเยาวลักษณ์ แซ่เฮ้ง
คุณยุพนา อิทธิโรจนากุล
คุณสุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม
คุณ RUISHENG TIAN
คุณกรรณิการ์ ธิมา
คุณ AVIN SONY
คุณ PIYAPAT ITSARARANGSUN
คุณ XINJUN WANG

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS* ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อรับรางวัล ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 32 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณอรจิรา กระจ่างนฤมลกุล โทร 02-667-5555 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 6 ก.ย. 2565 ในเวลาทำการ 10.00 - 12.00 น. หรือ 14:00 - 17:00 น. และหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล TOP SPENDERS* ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี

เงื่อนไขรวม • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวม 35 สาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) เท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์ • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้ • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Top Spenders, Lucky Draw และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล รวม 35 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท, ห้าง, ร้านค้า, ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999

เงื่อนไขรางวัล TOP SPENDERS (เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 35 สาขาทั่วประเทศ ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี)

• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าโซนพลาซ่าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวม 35 สาขา (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 โรบินสัน ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. 2565 - 24 ก.ค. 2565, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ มาร์เก็ต ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 5 ก.ค. 2565, เพาเวอร์บาย ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565, ซูเปอร์สปอร์ต ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 3 ก.ค. 2565, บีทูเอส ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 และออฟฟิศเมท ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 ที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จ โฮมเวิร์ค แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • รางวัล Top Spenders เป็นรางวัลสำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 600,000 บาทขึ้นไป รวม 20 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive ปัจจุบัน (ถือสถานะแล้วก่อนเดือน มิ.ย. 65) จำนวน 10 รางวัล และรางวัลสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive ใหม่จากการใช้จ่ายในระยะเวลาแคมเปญ จำนวน 10 รางวัล รับบัตรกำนัลแพคเกจห้องพัก Ocean View Jacuzzi Deluxe โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort at Koh Samui จำนวน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 20,000.- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • บัตรกำนัลสามารถใช้สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2566 และไม่สามารถยืดอายุเวลาได้ โดยต้องติดต่อจองล่วงหน้ากับทางรีสอร์ท และหากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้ • ยกเว้นการเข้าพักระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2565 - 5 ม.ค. 2566 และ 13 เม.ย. 2566 - 16 เม.ย. 2566 • แพ็กเกจรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน, ฟรีรถรับ-ส่งสนามบิน, และรีสอร์ตเครดิต 500 บาท (สามารถใช้ได้สำหรับรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือ ใช้บริการสปา) • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเอกสิทธิ์อื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้ • สิทธิพิเศษนี้สำหรับแขก 2 ท่านต่อห้อง • ในกรณีที่ไม่มาเข้าพัก (no-show) หรือยกเลิกช้า (late cancalleation) บัตรกำนัลจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี • ห้องพักจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะทำการจอง • กรุณานำนัตรกำนัลมาแสดง ณ เวลาเช็คอิน เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน หากถูกขโมยหรือสูญหาย ทางโรงแรมจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับทางรีสอร์ท • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 35 สาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น เซ็นทรัล จันทบุรี) • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 28 ส.ค. 2565 ณ จุดแลกของสมนาคุณของทุกสาขา และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา • ในกรณีที่มีลูกค้า Top Spender ลำดับนั้นๆ มากกว่า 1 ท่าน ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขและเป็นยอดที่เท่ากัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับลูกค้าที่สะสมยอดใช้จ่ายถึงจำนวนดังกล่าวก่อน โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่ลูกค้าลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่  วันที่ 1 - 6 ก.ย. 2565 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด